برگزاری تور احیای واحدهای راکد و نیمه فعال استان زنجان با حضور علی کریمپور دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی

سایر