دکتر مخبر:احیای واحدهای تعطیل از دغدغه های جدی شهید رئیسی بود

سرپرست ریاست جمهوری: یکی از دلایل اصلی تشکیل سرمایه، کاهش بیکاری و رشد تولید در کشور احیای واحدهای اقتصادی بود احیای واحدهای تعطیل از دغدغه های جدی شهید رئیسی بود و در رابطه با تسهیلات، ارز و رفع موانع واحدهای تولیدی بسیار توجه داشت.  باید بازسازی و نوسازی ماشین آلات را شروع کنیم

سایر