چرخ های کارخانه قیر زاهدان به همت دولت سیزدهم به حرکت درآمد

چرخ های کارخانه تولید قیر و عایق رطوبتی در زاهدان برای تامین بخشی از نیاز استان پس از وقفه ای کوتاه به همت دولت سیزدهم به حرکت درامد.

سایر