احیاء واحدهای تولیدی

اگر متولدین دهه ۵۰ یا ۶۰ باشید حتماً نام کارخونه‌هایی مثل آزمایش، نساجی مازندران یا ارج براتون آشناست.

سایر