احیای شرکت آذرآب

آذرآب ابتدا طرح توسعه «ماشین سازی» اراک بود که بعدها به عنوان صنعت مجزا در سال ۱۳۶۳فعالیت خود را آغاز کرد و در عمر خود در طرح های بزرگ ملی نقش داشت. واگذاری به بخش خصوصی در سال 1389شروع بحران های آذرآب بود تا اینکــه تولید آن به زیر 10 درصد ظرفیت رســید. دی ماه سال 1401 اما خبر رسید ۳۰ درصد ازسهام آن به یکی از شرکت های زیرمجموعه در حوزه تولید و توسعه انرژی اتمی واگذار شد تا مسیر بازگشت به ظرفیت پیشین را آغاز کند. آذرآب امسال برای طراحی وتولید 2هزار تن تجهیزات تخصصی هدف گذاری کرده است.

سایر