از کبوترخانه تا کارخانه!

کارخانه‌ای که بیش از ۱۳ سال در شهرک صنعتی سمنان تعطیل و به کبوترخانه تبدیل شده بود، به همت دولت شهید جمهور احیا و وارد مدار تولید شد.

سایر