درباره نهضت احیا

نهضت احیا واحدهای اقتصادی

نهضت احیا واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد ساز و کاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیات به هنگام و هوشمند با هدف احیا، نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی، نهضت احیا واحدهای اقتصادی در دی ماه سال 1400 عملیاتی گردید. بر این اساس معاون اول رییس جمهور، جناب آقای دکتر مخبر، آقای دکتر مدنی را به عنوان “نماینده معاون اول رییس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیا واحد های اقتصادی” منصوب نمود.

درباره نهضت

اهم وظایف محوله به "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیا واحدهای اقتصادی"

  • صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی،
  • مانع زدایی در احیا و فعال سازی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال ایجاد ساز و کارهای هوشمند الزم جهت به هم رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فی ما بین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی
  • طراحی و پیاده سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی الزم جهت مشارکت مردم، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه‌های اجرایی
  • طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره گیری از شیوه‌های نوین و دانش بنیان در تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره وری واحدهای اقتصادی